Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция.


Бургов, Пресиян (2016) Един случай на гранична личностова организация през психодинамичната концепция. Втори Национален конгрес по клинична психология с международно участие, София, 06 – 09 октомври 2016 г.


 The presented case illustrates borderline personality organization representing specific, stable, pathological personality organization that is not a transitory state fluctuating between neurosis and psychosis. Borderline personality organization is characterized by diffuse identity, use of primitive defenses, usually intact, but fragile ability for reality testing, impairments in affect regulation and sexual and aggressive expression, inconsistent internalized values, and poor quality relations with the others. In a nutshell – a basic characteristic feature of mental organization in severe personality disorders is a lack of integration of psychic structures.
  Доклад
 Borderline personality organization, primitive defenses, diffuse identity, reality testing, object relations.
 Непубликувано
  17004
 Пресиян Бургов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/