Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените.


Дерменджиев, Атанас (1993) Белгия, Нидерландия, Люксембург. От холандските полдери до Ардените. -В. Търново: Слово, 1993, 128 с. ISBN 954 – 439 – 128 – 2 COBISS.BG-ID 1026454500


 Книга от поредицата "Малка географска библиотека". Съдържа характеристика на историята, географията и културата на Бенилюкс.
  Книга
 -


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  170
 Атанас Дерменджиев

4. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с.ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1235298276

3. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с.ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

2. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353.

1. Бакърджиев, Т. Чудесно издателско пътешествие. -В: Русе днес, бр. 64, 19 март, 1994, с .5. Индекс 21 323 Цит. на с. 5.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/