Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност,


Марчева, Пенка (2008) Теоретични аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в условията на солфежна дейност, София,Авангард Прима,2008, 110 с.,ISBN 978-954-323-440-0. COBISS.BG-ID 1229661668


 Настоящата книга има за цел да разкрие теоретичните аспекти на нотното ограмотяване като проява на музикална интелигентност в солфежната дейност. Потърсен е един по-различен начин за обогатяването й чрез активно възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музикални символи. Чрез богатството на своя смисъл те се явяват източник на емоционална информация, която е добре да се научим да търсим и откриваме. Направен е опит за теоретично изясняване на понятията музикална интелигентност и музикален символ. Теоретично е проучена тяхната същност, отношения, функции. Основен момент в книгата е разглеждането на музикалната символка като средство за развитие интелигентността в условията на процеса на нотно ограмотяване. Предложена е методическа последователност за работа в тази насока в ранна училищна възраст.
  Монография
 музикална интелигентност, нотно ограмотяване, музикално обучение в НУ
 Издадено
  16994
 Пенка Марчева

7. Начева, И., Развитие на логико-математическа интелигентност при ученици от начална училищна възраст чрез музикални графично-символни модели, Сборник с доклади от научно-практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18.04.2019 г, ISBN 978-619-91255-1-9, с.241.

6. Кръстев, А., Заучаване на мотивация за учене, Международна научна конференция " Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2017,изд. Ай енд Би, ISSN 2534-9317, съставител: доц. д-р Рени Христова-Коцева, с.312, COBISS.BG-ID - 1288420836

4. 1.Iotova, A., The Folk Regions of Bulgaria, I. International Balkan Congress Proceedings, Istanbul, 2012, ISBN: 978-605-63388-0-9, p. 129.

5. Iototva, A., Fundamentos de la expression musical en infantil (Escribir el subtitulo del documento), Hogar, 2012, p. 28.

3. Стоянова Г. Музикално-професионална компетентност на учителя по музика, Част първа, С., Авангард Прима, 2011, ISBN 978-954-323-826-2, с.41. COBISS.BG-ID - 1239861732

1. Горанова Д. Детският театър и неговата роля за развитие на мотивацията за учене на децата в начална училищна възраст, 2009, http://www.ciela.net/download/education/eObrazovanie, 2009, с.35-41, ISSN1312-2886, с.37.

2. Тополска Е. Художествената литература и музиката в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности. 2009, http://www.ciela.net/download/education/eObrazovanie,2009, ISSN1312-2886, с.13

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/