Символът през погледа на педагога (практически аспекти),


Марчева, Пенка (2009) Символът през погледа на педагога (практически аспекти), София, Авангард Прима,108 с, ISBN 978-954-323-539-1.COBISS.BG-ID 1234734820


 В монографията е разработен и изследван проблема за използване на музикална и литературна символика в условията на обучение в началното училище. Тя няма за цел да се разглежда проблема от гледна точка на семиониката или приложната лингвистика, а само да се използват някои основни положения от тези области, за да си потвърди хипотезата, че присъствието на музикалната символика и уменията, свързани с нейното разбиране, като проява на музикална интелигентност, може да корелира с аналогични прояви на лингвистична интелигентност(според теорията на Х. Гарднър), създавайки реални възможности за стимулиране на интелектуалните способности на ученика в начална възраст. Тя е продължение на студията "Символът през погледа на педагога", издадена през 2004 г.
  Монография
 музикална интелигентност, лингвистична интелигентност, музикален символ, литературен символ, ученик в НУ


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16993
 Пенка Марчева

2. Начева, И., Развитие на логико-математическа интелигентност при ученици от начална училищна възраст чрез музикални графично-символни модели, Сборник с доклади от научно-практическа конференция " Актуални политики и практики в образованието", Плевен, 17-18.04.2019 г, ISBN 978-619-91255-1-9, с.240,COBISS.BG-ID 1289892836 .

1. Илиев, В., Психология на ситуацията,С., 2013, Авангард Прима, с.479,COBISS.BG-ID - 1260408548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/