Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст


Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Проблемът за социалната и емоционалната депривация в ранна възраст В: Сборник „Първа национална научно-практическа конференция ЗДРАВНОТО ВЪЗПИТАНИЕ”, 2000-2005г., Велико Търново. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 110-117.


 
  Статия
 
 Издадено
  16968
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/