Прояви на егоцентризъм в езика


Илиева, Мария (1999) Прояви на егоцентризъм в езика Българистични проучвания. Сб. доклади от Четвърта международна сесия "Актуални проблеми на българистиката и славистиката", В. Търново, 19–20 август 1998 г. Т.V. Ред. Кирил Цанков. В. Търново: Сира, 1999, 109–116. ISBN 954–8709–46–5. COBISS.BG-ID 1034446820


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16947
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/