Имперсоналност и обективност в деловата реч


Илиева, Мария (2012) Имперсоналност и обективност в деловата реч Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. Лингвостилистични анализи. В. Търново, 2012, 178–183.ISBN 978–954–524–840–5. COBISS.BG-ID 1246048228


 Въз основа на анализ на законодателни текстове се представят двете основни екстралингвистични черти на официално-деловия стил имперсоналност и обективност.
  Част от книга / Глава от книга
 официално-делови стил, имперсоналност, обективност, екстралингвистични черти


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16946
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/