Местоимения и табу


Илиева, Мария (1999) Местоимения и табу Проглас. В. Търново, 1999, бр. 1–2, 23–35. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196


 Статията разглежда явлението езиково табу. Анализира се спецификата на местоименията като думи, които препращат към картината на света и съответно имат характеристики, които ги правят удобно средство за евфемизация в случаите на словесно табу.
  Статия
 табу, евфемизъм, местоимения, картина на света, книжовно/ некнижовно


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16944
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/