Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език


Илиева, Мария (2001) Устойчиви съчетания с компонент местоименна форма в българския език Езиковедски изследвания. Национална научна конференция по проблеми на българското езикознание в памет на проф. Р. Русинов. В. Търново, юни 2000. Отг. ред. В. Вътов. В. Търново: Фабер, 2001, 341–347. ISBN 954-775-002-X.


 В статията са разгледани българските устойчиви съчетания с компонент местоименна форма с оглед на тяхната връзка с картината на света и с оценката.
  Статия
 устойчиви словосъчетания, картина на света, оценка, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16942
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/