Споделеното аз на говорещия


Илиева, Мария (2004) Споделеното аз на говорещия Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. Шеста научна сесия с международно участие. (31 май – 1 юни 2001 г.). Отг. ред. Хр. Станева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, 117–126. ISBN 954–524–407–0. COBISS.BG-ID 1042340580


 Въз основа на анализ на употреби на определени граматични категории и на местоименната система в разговорната реч се правят изводи за способността на говорещия да споделя своето простронство и време, както и своите маркери за идентичност (Аз), като по този начин си присвоява картината на света.
  Статия
 говорещ, Аз, картина на света


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16940
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/