Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език)


Илиева, Мария (2006) Аксиологическа стойност на деперсонализацията (върху материал от български и полски език) Славистика и общество. Сборник с доклади от Седмите национални славистични четения, април, 2004, Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски). Съставители: Маргарита Младенова, И. Монова.София:Heron Press, 2006, 190-194. ISBN-10: 954–580–189–1.


 В статията се разглежда деперсонализацията като процес с оценъчна прагматична стойност въз основа на анализ на местоименни употреби в българския и полския език, както и на някои морфолого-фонетични особености в полския език.
  Статия
 деперсонализация, семиологични опозиции, аксиология, оценка


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16937
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/