Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения


Илиева, Мария (2007) Фрагменти от българската неофициална картина на света, фиксирани чрез местоимения Трудове на Великотърновския университет.Филологически факултет. Том 34. Книга 2 – Езикознание. Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІІ. В. Търново, 2007, 131 – 138. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1124241892


 В статията се разглеждат отделни фрагменти от неофициалната картина на света, като се правят приноси и в лексикографски аспект.
  Статия
 картина на света, местоимения, семиологични опозиции


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16934
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/