Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания


Илиева, Мария (2010) Сложни думи, съставни думи и синтактични словосъчетания Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив:Контекст, 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-8238-25-0. COBISS.BG-ID 1288394980


 Анализират се проблемите, които поставя Нов правописен речник на българския език от 2002 г. по отношение на писането на сложните думи.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16928
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/