Категорията залог в стилистиката


Илиева, Мария (2001) Категорията залог в стилистиката Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 31, кн. 2, 1995. Българската стилистика и нейното изучаване в средните и висшите училища. В памет на проф. Чизмаров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 125–132. ISBN 0204-6369


 В статията се разглежда функционалната ограниченост на употребата на залоговите форми в българския език.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16925
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/