Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. – В:


Илиева, Мария (2001) Показателните местоимения като идентификатори на синонимни фрази. – В: Изследвания по български език. Сборник с материалите от Националната научна конференция, посветена на чл.-кор. проф. д-р Л. Андрейчин. В. Търново 30-31 март 1995. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 144–149. ISBN 954-524-201-9


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16924
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/