Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с.


Илиева, Мария (2002) Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език. С., 2002. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 30 с. В. Търново COBISS.BG-ID 1263397604


 Дисертацията разглежда проблемите за субективността в езика и за оценката въз основа на анализ на периферни оценъчни употреби на местоименията. Оценката се разглежда като проекция на основни семиологични опозиции: свое/ чуждо, близко/ далечно, положително/ отрицателно, определено/ неопределено, видимо/ невидимо и най-вече добро/ лошо. Правят се изводи за картината на света на българите.
  Студия
 местоимения, субективност, картина на света, оценъчност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16914
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/