Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (В съавторство с Р. Йосифова.)


Илиева, Мария (1999) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (В съавторство с Р. Йосифова.) В. Търново: Фабер, 1999. ISBN 954–9541–33–9


 Представени са кратки теоретични бележки за функционалното разслояване в езика и в речта, придружени от упражнения, гарантиращи практическото усвояване на материала.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16905
 Мария Илиева

1. Павлова, А. Наблюдения върху употребата на местоимения в българската разговорна реч. - В: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 54, КН. 1, СБ. A, 2016 – ФИЛОЛОГИЯ, 215-223. цит. на с. 220.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/