Икономическа география на страните по континенти (без Европа). (съавтор)


Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). (съавтор) В. Търново, Аста, 247 с.


 Университетски учебник. Включва анализ на типологичните особености на географията на стопанството, населението и производственото разпределение в отделни групи страни и региони на света
  Учебник / Учебно помагало
 -


Хуманитарни науки

Humanities

 
  169
 Атанас Дерменджиев

6. Русев, М. Обществена география, С., 2008

5. Великов, В. и др. Туристически ресурси на света. УИ „Константин Преславски”, Шумен, 2005

4. Дончев, Д. и др. География на производството и световното стопанство., Изд. Абагар, В. Търново, 2004

3. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001

2. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139

1. Кръстев, К., Е. Лозанов и др. Геоикономика. УИ „Стопанство”, 1997

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/