Икономическа география на страните по континенти (без Европа). Авторски текст: Азия - с. 7-148.


Дерменджиев, Атанас (1993) Икономическа география на страните по континенти (без Европа). Авторски текст: Азия - с. 7-148. -В. Търново: Аста, 1993, 247 с. COBISS-ID 1025393380


 Университетски учебник. Включва анализ на типологичните особености на географията на стопанството, населението и производственото разпределение в отделни групи страни и региони на света
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  169
 Атанас Дерменджиев

6. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

5. Великов, В. Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353

4. Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, К. Левков. География на производството и световното стопанство., В. Търново, Изд. Абагар, 2004, 272 с.ISBN 954-427-589-4 COBISS.BG-ID 1042461156 Цит. на с. 272.

3. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, 328 с. ISBN 954-524-296-5 COBISS.BG-ID 1289885412 Цит. на с. 21; 244.

2. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139 Цит. на с. 138.

1. Кръстев, К., Е. Лозанов, Д. Ив. Дончев, Хр. Н. Каракашев, Ст. П. Карастоянов, С. П. Живкова-Докова, Д. Ив. Терзийска, и др. Геоикономика. С, УИ „Стопанство”, 2002, 274 с. ISBN 954-494-515-6 COBISS.BG-ID 1041758436 Цит. на с. 273.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/