За „трудната” немска граматика. - Годишник на департамент "Романистика и германистика”


Коева, Янка (2016) За „трудната” немска граматика. - Годишник на департамент "Романистика и германистика” София: Нов български университет, 2016 (2), Online ISSN 1313-7875, http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php


 Изследва се студентската практика и трудностите, които срещата студентите при преподаване на граматика.
  Статия
 немски език, граматика, обучение на студенти


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16852
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/