Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). In: Панайотова, Донка (ред.): Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, Научни трудове, кн. № 69, В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ


Коева, Янка (2001) Sprachliche Besonderheiten auf Satzebene von deutsch- und bulgarischsprachigen Texten mit instruktiver Funktion (am Beispiel von Gebrauchsanweisungen). In: Панайотова, Донка (ред.): Технологии, сигурност, екология. ВВОВУ, Научни трудове, кн. № 69, В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ В. Търново: Издателски комплекс към ВВОВУ


 Изследват се езиковите особености на ниво "изречение" на немски и български текстове с инструктивна функция (инструкции за употреба).
  Доклад
 текстолингвистика, езикови особености, инструктивни текстове
 Издадено
  16843
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/