Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. В: “Съвременно образование и чужд език”.


Коева, Янка (2004) Die Nacherzählung im Deutschunterricht als Grundlage für die Entwicklung von Sprachfertigkeiten. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта, 2004, с. 60-73, ISBN 954-8324-52-0, COBISS.BG-ID 1043593700.


 Изследва се преразказът в обучението по немски език като основа за развитие на речевите умения.
  Статия
 немски език, преразказ, речеви умения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16840
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/