Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. -


Коева, Янка (2008) Пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика и инструкцията като вид текст. - Чуждоезиково обучение, 2008 (6), 3 - 17. София: MOН, 3 - 17, Print ISSN 0205 – 1834 (print), COBISS.BG-ID 1182045156, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)


 Изследва се пропозиционалният и комуникативният подход в текстовата лингвистика по отношение на формулировките на задачите и упражненията.
  Статия
 текстолингвистика, методика, инструкция


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16835
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/