Инструкцията като вид текст в методическата литература. -


Коева, Янка (2008) Инструкцията като вид текст в методическата литература. - Проглас, 2008 (2). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 111-126, Print ISSN 0861 7902, COBISS.BG-ID 1182045156, [ERIH PLUS; CEEOL] https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1866


 Изследва се инструкцията като вид текст в методическата литература, като се имат предвид формулировките на задачите и упражненията.
  Статия
 методика, инструкция, формулировки на задачи и упражнения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16834
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/