Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. - Библиотеки, четене, комуникации.


Коева, Янка (2009) Инструкциите в учебните комплекси по немски език и проблемът за четенето и разбирането. - Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 335-347, Print ISSN 1313 – 8138, COBISS.BG-ID 1237524452.


 Разглеждат се проблемите при четене с разбиране в обучението по немски език като чужд и формулировките на задачи и упражнения, които се доказват като инструктивен текст.
  Статия
 немски език, четене с разбиране, инструктивен текст


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16833
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/