Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. -


Коева, Янка (2009) Инструкции към текстовете за слушане (с разбиране) в учебните комплекси по немски език като чужд. - Чуждоезиково обучение, 2009 (4), 3-17. Print ISSN 978-3-939888-83-3, , COBISS.BG-ID 1183187684, Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)


 Изследват се текстовете за слушане с разбиране и формулировките на задачите и упражненията към тях, които се доказват като инструктивен текст.
  Статия
 немски език, слушане с разбиране, формулировки на задачи и упражнения


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16832
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/