Възможности на Арт педагогиката за работа с деца с обучителни трудности


Марчева, Пенка (2012) Възможности на Арт педагогиката за работа с деца с обучителни трудности Сборник с доклади от Есенен научно-образователен форум: „Съвременни предизвикателства пред учителската професия”, С.,2012, ISSN1312-899X,с.324-334.


 В теоретичен аспект в доклада е направен опит да се очертае полето на арт педагогиката в съвременния обучителен процес. В практически аспект са представени някои от възможностите на изкуството за работа с деца с обучителни трудности.
  Доклад
 артпедагогика, деца с обучителни трудности
 Издадено
  16823
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/