Музикална артпедагогика или музикотерапия в училище?


Марчева, Пенка (2013) Музикална артпедагогика или музикотерапия в училище? Сборник с доклади от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда", С., 2013, ISSN 1314-4324, http://www.fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/Dokladi/P_Marcheva.pdf с.104-109.


 В публикацията се разглежда отъждествяването на понятията музикална артпедагогика и музикотерапия. Търсят се пресечните точки между тях, определени от същността на музикалното изкуство.
  Доклад
 музикална артпедагогика, музикотерапия
 Издадено
  16822
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/