PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN.


Коева, Янка (2003) PERSÖNLICHE UND FORMELLE SCHREIBFORMEN IM DEUTSCHEN. В. Търново: Слово, 2003, 255 с.,ISBN 954 439 780-9 COBISS.BG-ID 1042209252


 Разглеждат се лични и служебни писмени текстове в немския език, като се дават примери и указания за съставянето им.
  Учебник / Учебно помагало
 немски език, лични писмени текстови видове, служебни писмени текстови видове.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16820
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/