Творчеството на Александър Скрябин и идеите на суфизма


Марчева, Пенка (2014) Творчеството на Александър Скрябин и идеите на суфизма НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ -2014, том 63, серия 6.2, ISSN 1311-3321 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/6.3/6.3-26.pdf, с.163- 166.


 В публикацията се представени идеите на суфизма - едно от слабо проучваните идейни направления в източната култура и неговия най-ярък представител Хазарт Инаят Хан. Основен аспект е влиянието му върху музикалната култура на ХХ век и по-конкретно върху творчеството на Александър Скрябин.
  Доклад
 суфизъм, Хазарт Инаят Хан, Скрябин
 Издадено
  16815
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/