Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2).


Коева, Янка (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Plovdiv: Lettera, 2009, 159 p.,ISBN 978-954516-646-4, COBISS.BG-ID 236489956 [ERIH PLUS; WorldCat], https://www.worldcat.org/title/deutsch-lernen-in-bulgarien-ein-lehrwerk-fur-bulgarische-muttersprachler-ger-stufe-b2/oclc/742251293 OCLC Number: 742251293


 Учебникът е интеркултурно насочен и до момента е единственият в България на ниво В2.
  Учебник / Учебно помагало
 България, интеркултурно обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16814
 Янка Коева

8. Цитирано в: Савова, Елена - Художествените текстове в обучението по немски език като чужд. София: Фараго, 2015, с. 281, 396 стр.,ISBN 978-619-206-014-5, COBISS.BG-ID 1272937444

9. Цитирано в: Савова, Елена: Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. – Чуждоезиково обучение, 2015 (6), 652-665, с. 664. Print ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1183187684 Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign,Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

2. Рецензия на: Иванова, Милена - За един нов учебник по немски език: Deutsch lernen in Bulgarien: ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2) - Проглас, 2010, год. XIX (1), с. 223-226, ISSN: 0861-7902 (print), COBISS.BG-ID 1236489956 [ERIH PLUS; CEEOL] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491239,http://jurnals.uni-vt.bg/proglas/eng/rk.aspx,Archive (http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/arch.aspx)

3. Рецензия на: Мурджева, Станка (Snežana Manojlovic). Диалог между културите с IDIAL-учебниците по немски език за студенти немска филология и студенти славянски филологии. - Чуждоезиково обучение. - София: Аз Буки, 2010 (6), p. 64-66, pp. 63-67 ISSN 0205-1834 (print), COBISS.BG-ID 1183187684Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign,Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

4. Рецензия на: Стефанова, Павлина. Nikolina Burneva, Rada Vassileva, Janka Koeva. Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2) idial 2009. - Чуждоезиково обучение. - София: Аз Буки, 2010 (3), с. 52-54, ISSN 0205-1834 (print), COBISS.BG-ID 1183187684Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign,Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

5. Цитирано в: Burneva, Nikolina - Zur polyfunktionalen Ausbildung von Auslandsgermanisten. В: Entwicklungstendenzen germanistischer Studiengänge im Ausland. Sprache – Philologie – Berufsbezug. Materialien Deutsch als Fremdsprache Bd. 82. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2010, p. 16, 21, pp. 16-21. ISBN: 978-3-941875-79-1; ISSN: 1866-8283 с.16-21, срв. също: http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/Fadaf84.pdf#page=35&zoom=auto,-81,548

6. Цитирано в: Димова, Ана. Втора национална конференция на Съюза на германистите в България (26. - 30.10.2009, Велико Търново). - Чуждоезиково обучение, 2010 (2), с. 63, 62-65 с., София: МОМН, ISSN 0205-1834 (print), COBISS.BG-ID 1183187684 Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

7. Цитирано в: Димова, Ана. Втора национална конференция на Съюза на германистите в България (26. - 30.10.2009, Велико Търново). - Чуждоезиково обучение, 2010 (3), с. 62, с. 61-64, София: МОМН, ISSN 0205-1834 (print), COBISS.BG-ID 1183187684 Web of science [ERIH PLUS] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486163, https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign, Contents (https://azbuki.bg/en/editions/journals/foreign/fltcont012013-2)

1. Цитирано в: Иванова, Людмила/ Семьонова, Анастасия. Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ: Проект за реализирани интеркултурни и трансверсални учебници по български, немски, полски, руски и словашки езици в програмата „Обучение за цял живот” на Европейската комисия „Образование и култура”. - Проглас. – В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий”, 2009 (год. XVIII), с. 197, с. 197-199. ISSN 0861 7902 (print), COBISS.BG-ID 1236489956 [ERIH PLUS; CEEOL] https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=491239, http://jurnals.uni-vt.bg/proglas/eng/rk.aspx, Archive (http://journals.uni-vt.bg/proglas/eng/arch.aspx)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/