Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв.


Сапунджиева, Ваня (2016) Зографи отвъд границите: Възникването на Тревненската школа в контекста на балканското изкуство ХVII-XVIIIв. София: Омофор, 2016, 143 с. ISBN: 978-954-2972-52-5


 
  Монография
 Възникване, Тревненска, художествена, школа, изкуството, Балканите, ХVII, XVIII,


Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Теория на изкуствата
Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities History and Archeology
Humanities Theory of Arts
Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  16811
 Ваня Сапунджиева

7. Мариела Стойкова, Нови факти за тревненските зографи. В: - Мотиви, Модели, подготвителни рисунки, Изкуствоведски четения 2019, София, 2020, ISBN 978-954-8594-85-1, ISSN 1313-2342, с. 193-212. 1 цитиране

4. Ангел Николов, Нови сведения за иконните и ръкописно-документалните богатства на Странджа по материали от четири теренни проучвания. В: Културното наследство на Странджа. Богатство, рискове, предизвикателства. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2019, с. 171-202, ISBN 978–954-07-4881–8 - едно цитиране.

5. Гергова, И. Тревненски майстори по Южното Черноморие и Странджа през XVIII в., 203-224. Сб. Културното наследство на Странджа – богатство, рискове, предизвикателства. С, 2019, УИ „Св. Кл. Охридски“, съст. Ангел Николов, ISBN 978–954-07-4881–8

6. Седмица на православната култура – Изложба и представяне на книгата „Зографи отвъд границите“ – Галерия Алма матер, СУ, съвместно с издателство „Омофор“. Октомври, 2019 г.

1. Куюмджиева, Маргарита. „Рукою грешнаго изуграфа...“. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерна епоха // Проблеми на изкуството. – София: Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2018, 1, с. 3-24. ISSN: 0032-9371. - 1 цитиране.

2. Пътища на балканските зографи – Късносредновековните живописци – професионален статус и методи наработа

3. Стойкова, М. Църквата „Св. арх. Михаил“ – гр. Трявна. В: Корпус на стенописите от първата половина на XIXв. в България, БАН, София, 2018, 515-526, с. 526, ISSN:978-954-8594-73-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/