За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир.


Сапунджиева, Ваня (2011) За една ранна тревненска икона от Къпиновския манастир. В: Търновска Книжовна Школа: Търново и идеята за християнския универсализъм ХІІ – ХV в. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, т. IX, с. 797-801. ISBN: 978-954-339-2


 
  Статия
 тревненска, художествена, школа, ранна, икона, къпиновски, манастир
 Издадено
  16807
 Ваня Сапунджиева

2. Попова, Е. Църква „Св. Никола“, Капиновски манастир. . В: Корпус на стенописите от първата половина на XIXв. В България, БАН, София, 2018, с. 534-5, ISSN:978-954-8594-73-8

1. Kuyumdzhieva, Margarita. On the Interrelations between Wallachia and Bulgarians during the 17th century: Benefactors and Beneficiaries // Revue Études Sud-Est Europeennes. – Bucarest: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Editura Academiei Romane, 2016, LIV, 1–4, с.151-170, ISSN 0035-2063. - 1 цитиране.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/