Христоматия по икономическа география на света.


Дерменджиев, Атанас (1992) Христоматия по икономическа география на света. -В. Търново: Слово, 1992, 195 с. ISBN 954 – 439 – 061 – 8 COBISS.BG-ID 1024174308


 Учебно помагало по география. Изложени са виждания по проблемите на икономическата география на света.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  168
 Атанас Дерменджиев

6. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, 20161 ВТ-17-4-0001/30.10.2017

5. Йорданов, Л. Словения днес - макроикономически анализ. Сб. от трета международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", 2014, с. 136-140, 2014. ISBN 978-619201012-6 COBISS.BG-ID 1273274596 Цит. на с. 140.

4. Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, К. Левков. География на производството и световното стопанство., В. Търново, Изд. Абагар, 2004, 272 с.ISBN 954-427-589-4

3. Събева, П. Урок на тема "Географско положение и граници, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка ( в VI клас). -В: Обучението по география, № 3-4, 2000, с. 25-30. ISSN-0204-6849 COBISS.BG-ID 1119658212

2. Кръстев, К., Е. Лозанов, Д. Ив. Дончев, Хр. Н. Каракашев, Ст. П. Карастоянов, С. П. Живкова-Докова, Д. Ив. Терзийска, и др. Геоикономика. С, УИ „Стопанство”, 2002, 274 с. ISBN 954-494-515-6 COBISS.BG-ID 1041758436 Цит. на с. 273.

1. Великов, Й. По паралелите и меридианите на света. -В: Борба, год.II, бр. 144 (177), 8 декември, 1992, с.2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/