Проблеми от методиката на обучение по програмиране


Дончев, Ивайло (2012) Проблеми от методиката на обучение по програмиране В. Търново, ИВИС, 2012, ISBN 978-954-2968-42-9, COBISS.BG-ID - 1249388004


 
  Монография
 методика на обучението по информатика и информационни технологии, програмиране


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16775
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/