За артпедагогиката,


Марчева, Пенка (2015) За артпедагогиката, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2015 , том 54, сeрия 6.2, Русе, 2015, ISSN 1311-3321, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/6.2/6.2-20.pdf, с.111-117


 В публикацията е направен опит да се обосноват целите, задачите и функциите на артпедагогиката. Представен е спектърът за взаимодействие с лица от различни социални групи - деца в норма, деца със СОП, деца в риск.
  Доклад
 артпедагогика,деца в риск, деца със СОП, деца в нормаа
 Издадено
  16758
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/