За взаимодействието между музикална педагогика и музикотерапия при работа с деца с обучителни затруднения–предизвикателство пред бъдещите учители в детската градина.


Марчева, Пенка (2012) За взаимодействието между музикална педагогика и музикотерапия при работа с деца с обучителни затруднения–предизвикателство пред бъдещите учители в детската градина. Сборник от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, В.Търново, 2012, Ред.Пламен Легкоступ ... и др, с.180-184., ISBN 978–954–524–842–9, COBISS.BG-ID 1267889380


 Целта на представената публикация е да се разкрият някои възможности на музикалното изкуство за интеграция на деца със СОП в условията на съвременен образователен процес.Представени са някои технологични възможности за използване на тоновото изкуство като педагогически корекционен фактор.
  Доклад
 музикално изкуство, интеграция, деца със СОП
 Издадено
  16757
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/