50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов).


Рабохчийска, Мариета (2002) 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности (с коментари)(Състав. и науч. ред.: Ат. Семов). С., Институт по международно право, 268 с., ISBN: 954-91265-1-X.


 
  Превод
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16752
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/