Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС.


Рабохчийска, Мариета (2004) Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Институт „Отворено общество“, с. 14-44, ISBN: 954-9828-25-5.


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16746
 Мариета Рабохчийска

1. Цветкова, Милена. „Трудните” медии и easy-културата. – Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС, 2008, № 1, 1-50, на с. 14, 48.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/