Компетентностни измерения на началното образование.


Бонева, Галя (2015) Компетентностни измерения на началното образование. Пловдив, Астарта, 2015, с. 287. ISBN 978-953-350-208-9


 Обогатена е педагогическата теория чрез разкриване на методологичните основания на промените в образованието. Въз основа на обстоен анализ на основните понятия „компетентност“, „компетенции“, компетентностен подход към образованието са разкрити съвременни измерения в образователната реалност. Представени са педагогически интерпретации на идеите на конструктивизма и контекстното учене и възможностите за реализиране на конструктивни решения в образователната политика и практика. Направен е критичен анализ на съществуващата образователна реалност и са интерпретирани проблеми, отнасящи се до същността, особеностите и предимствата на новата образователна парадигма – парадигма на активното учене. Формулирани са основните и характеристики и особености, изведени на основата на задълбочен теоретичен анализ и обобщени констатации от съществуващи добри практики в реалната училищна действителност. Доказателствено е подкрепена значимостта на учещите се общности. Извършен е сравнителен анализ на традиционния и съвременния урок като основна форма на училищното обучение. Разкрити са перспективни възможности за промяна и обновление на началното образование по отношение на цели, методи, форми, средства, мотивация на учениците за учене, образователна среда, характер на взаимодействията, контрол и оценяване на постиженията на учениците както в контекста на урочната реалност, така и в условията на неформална среда. Специално внимание е отделено на възможностите за активизиране на учениците от началното училище чрез мотивиране и осигуряване на условия за по-голяма ангажираност и изявяване на активна позиция в различни образователни и социални контексти.
  Монография
 компетентностен подход, нова образователна парадигма, начално училище, ученици от начална училищна възраст
 Издадено
  16712
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/