Ученикът в неговите социалнопедагогически реалности.


Бонева, Галя (2015) Ученикът в неговите социалнопедагогически реалности. В. Търново, 2015. I&B. LTD, ISBN: 978954-9689-93-8, стр. 138.


 Проведено е изследване на проблемите на съвременния ученик, вкл. на този от начален училищен етап, в неговите социалнопедагогически реалности. Разглеждат се актуални въпроси, свързани с неговото израстване и формиране в съвършенно различна среда - средата на информационното общество, на дигиталната култура, изяснява се, че той представлява общността на така наречените „нет деца” (децата на интернет и на редица други „нетове”) и това определя специфичните особености на неговия училищен и възрастов профил. Разкрити са основанията за изследване на тези важни проблеми, а именно, че свободното време на ученика, свързано с извънурочната среда, с извънкласните и извънучилищните дейности, придобива нови социалнообразователни и личностни измерения. Изучаването на тези въпроси хвърля нова светлина не само върху тенденциите, но и върху търсенето на конструктивни решения как да се интегрират предимствата на формалното и неформалното начало, как да се осмисля още по-пълноценно свободното време на учениците с оглед на неговите стимулиращи и развиващи енергии. И въпреки че свободното време на ученика често се вписва в „традиционни матрици” за организирането и реализирането на предпочитани дейности, въпреки че носи заряда на осмислените възпитателни и социално обусловени цели, все повече се налага необходимостта да се съизмерва с релевантността си спрямо индивидуалните ученикови предпочитания, а не преимуществено с онова, което възрастните смятат ценно за него, да се съобразява все повече с личностните цели и персонални приоритети на индивидуалния ученик, и все повече да оползотворява заряда си на интерактивно, индивидуализирано и персонифицирано. Чрез добре систематизирани и аргументирани интерпретации се разкриват факторите, които влияят върху развитието на ученика, учебната работа и постиженията му, върху извънурочната, извънкласната и извънучилищна дейност и неговото свободно време. В този контекст особено внимание заслужава рационализирането на дейността на ученика както в училище, така и през свободното му време с оглед удовлетворяване на индивидуалните му потребности и формиране на необходимите компетентности. В изследванията се прави опит за научно обоснован анализ на това доколко училище, учители, класни ръководители, родители са подготвени да ръководят и същевременно да партнират успешно в дейностите. Обосновава се необходимостта от промяна на отношението към заетото и свободното време на учениците, към неговото съдържание и структуриране. Приема се, че значителна част от решенията са свързани именно с осъзнаването на значимостта на времето (учебно и извънучебно) и на дейностите, разположени в него, за формирането на учениковата личност.
  Монография
 ученик, начално училище, социалнопедагогически реалности
 Издадено
  16711
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/