Социално-педагогически тренинг. Теория, методика, практика.


Бонева, Галя (2013) Социално-педагогически тренинг. Теория, методика, практика. В. Търново, 2013, I&B. LTD, с.197.ISBN 978-954-9689-75-4


 В учебника е представена теоретична информация за тренинга и варианти на практически занятия.
  Учебник / Учебно помагало
 тренинг, теория, практика
 Издадено
  16709
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/