Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа).


Дерменджиев, Атанас (1992) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 267 с. COBISS.BG-ID 1026514148


 
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  167
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, еликотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 127-139 Цит. на с. 138.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/