Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283


Бонева, Галя (2011) Възможности за активизиране на ученика в образователните дейност. . ISSN 1314 - 2283 В: Научни трудове на Съюз на учените в България. Дни на науката, Том 1, 2011, с. 279-287.ISSN 1314 - 2283, COBISS.BG-ID1248781028


 В статията се разглеждат възможности активизиране на учетниците в образователните дейности
  Статия
 активизиране на ученици от НУП
 Издадено
  16696
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/