Дебатът между рационализма и мистицизма (2016).


Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между рационализма и мистицизма (2016). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 3 изд., 2016, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6


 Трето издание на втората част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза в конвенционалната западна социална наука.Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на когнитивизма и трансперсонализма. Легитимирано е академичното присъствие на феномена "духовна интелигентност". Акцентите в съдържанието на монографичния труд покриват значителна част от актуалните теми в областите на психологията на личността, социалната психология и мотивацията на поведението, които са включени в учебните програми по тези дисциплини.
  Монография
 мислещият човек, вярващият човек, социална интелигентност, духовна интелигентност
 Издадено
  16693
 Красимира Йонкова

2. Рашков, Румен. Конфликти в семейството. Социалнопсихологически анализ. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2019, 175 с. ISBN 978-619-241-020-9, цит. на с. 60

1. Рашков, Р. Взаимовръзка между стратегии за решаване на съпружески конфликти и емоционалната диференциация на партньорите. Дисертационен труд, защитен януари, 2018г., 190с., цит. на с. 44.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/