Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша


Бонджолова, Валентина (2010) Дни на Кирил и Методий в Бяла Подляска, Полша Проглас, 2010, кн. 1, 256-257. ISBN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.


 
  Отзив
 
 Издадено
  16692
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/