За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая


Бонджолова, Валентина (2010) За структурните, смисловите и интонационните принципи при (не)употребата на една запетая Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Сборник с доклади от Националната конференция по проблемите на българската книжовна норма, Пловдив, 26-27 ноември 2010 г. Съст. В. Маровска, Кр. Чакърова. Пловдив, 2010, с. 250-256. ISBN 978-954-8238-25-0.


 Принципите за употреба на запетая, по-конкретно в сложното съставно изречение, са тясно обвързани със синтактичната теория, чието недостатъчно познаване е предпоставка за множество грешки. Обект на това изследване са сложни съставни изречения с подчинени обстоятелствени за време, в които съюзната връзка се уточнява от адвербиални изрази. Макар и на пръв поглед да изглеждат частен случай, тези изречения са често срещани в периодичния печат и в художествената литература, което ги превръща в неразрешен нормативно пунктуационен проблем.
  Доклад
 запетая, норма, речник, пунктуация, български език, езикова култура
 Издадено
  16691
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/