Нови дрехи – нови думи


Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.


 Облеклото съпътства развитието на човешката цивилизация. По този начин дрехите се превръщат в сложна семиотична система, която предава информация за човека като индивидуалност. Модните тенденции неминуемо довеждат до промяна в начина на обличане и стимулират създаването на нови дрехи, а това, от своя страна, във връзка с номинативните процеси обуславя появата на нови думи или значения. Обект на представяне и анализ са именно неологизмите в българския език, които се отнасят към тематичната парадигма ‘облекло’ и свързаните с нея ‘обувки’, ‘аксесоари’ и др. Динамиката в тези парадигми се характеризира както с обновяване на лексикалния състав, така и със семантични изменения и съответно с остаряване на отделни единици.
  Доклад
 български език, облекло, лексика, неологизми, номинация, чужди думи
 Издадено
  16690
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/