Нови дрехи – нови думи


Бонджолова, Валентина (2010) Нови дрехи – нови думи Тело и одело у култури срба и бугара/ Тяло и дрехи в културата на сърби и българи. Ниш, 2010, с. 23-31. ISBN 978-86-7379-192-0.


 Облеклото съпътства развитието на човешката цивилизация. По този начин дрехите се превръщат в сложна семиотична система, която предава информация за човека като индивидуалност. Модните тенденции неминуемо довеждат до промяна в начина на обличане и стимулират създаването на нови дрехи, а това, от своя страна, във връзка с номинативните процеси обуславя появата на нови думи или значения. Обект на представяне и анализ са именно неологизмите в българския език, които се отнасят към тематичната парадигма ‘облекло’ и свързаните с нея ‘обувки’, ‘аксесоари’ и др. Динамиката в тези парадигми се характеризира както с обновяване на лексикалния състав, така и със семантични изменения и съответно с остаряване на отделни единици.
  Доклад
 български език, облекло, лексика, неологизми, номинация, чужди думи
 Издадено
  16690
 Валентина Бонджолова

1. Сорока, Ольга Б. Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній болгарській мові (кінець ХХ – початок ХХІ століття). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії). Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України. Київ, 2018.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/