Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст


Бонджолова, Валентина (2010) Наречието и експресивният синтаксис в рекламния текст Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Отговорен редактор: Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 227-233. ISBN978-954-524-724-8.


 Анализират се стилистичният статус и експресивните параметри на наречието като компонент на рекламните текстове във връзка със стремежа към експресивизация чрез използването на специфични синтактични конструкции. Разглеждат се конструкциите от наречие и прилагателно име (AdvAdj) и от две наречия (AdvAdv), които разширяват типичната приглаголна употреба на наречията. Най-силно въздействената функция се проявява при използването на оказионални наречия, защото те стимулират асоциативното мислене за правилна и адекватна интерпретация на текста.
  Статия
 реклама, експресивност, синтаксис, наречие, езикова игра
 Издадено
  16688
 Валентина Бонджолова

1. Коева, Силвия. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език.Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/