"Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти."


Константинова, Даниела (2017) "Поздравите в българския и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти." В: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (Ed. K. Žeňuchová – M. Kitanova – P. Žeňuch), Bratislava – Sofia: Slavistický inštitút Jana Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, Bratislava 2017, с. 277-283. . ISBN 978-954-92489-8-2. COBISS.BG-ID 1284493796


 В статията се изхожда от наблюдения върху конкретни комуникативни ситуации, имащи пряко отношение към установените сред българи и словаци норми за учтивост. Между българските и словашките поздрави, също както между българския и словашкия речев етикет, има различия, които са исторически, географски и културно обусловени. В тази разработка се разглеждат някои лингвокултурологични особености на българските и словашките поздрави за начало на комуникативния акт.
  Статия
 речев етикет, учтивост, поздрави, комуникативен акт
 Издадено
  16687
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/