Дебатът между моделите на човешко поведение (2016).


Йонкова, Красимира (2016) Дебатът между моделите на човешко поведение (2016). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 6 изд., 2016, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5


 Шесто издание на първата част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза в конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма. Монографията изпълнява и функцията на учебно пособие, покриващо в значителна степен съдържанието на три от лекционните ми курсове: психология на личността, социална психология, мотивация на поведението.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  16680
 Красимира Йонкова

3. Йонкова, К., Озкилич, Й., Желев, Р. Между редовете. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 35 - 44. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8, цит. на с. 36.

4. Йонкова, К., Радова, Д. За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016 г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 120 - 129. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8, цит. на с. 125.

1. Желев, Р. Индикатори за социална желателност /кроскултурален анализ/. Дисертационен труд, защитен 2016 г., 259 с., цит. на с. 233.

2. Ковачева, И. Психично благополучие и мотивация в организационната практика. Дисертационен труд, защитен във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2016, 256 с., цит. на с. 36; 37; 38; 41; 76;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/